A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok elfogadták a szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

  • Az egyesület neve: Magyar-madagaszkári Emléktársaság- Benyovszky Móric Emlékére.
  • Rövidített elnevezése: Benyovszky Emléktársaság.
  • Székhelye: 1089 Benyovszky M. 10.
  • Az egyesület célja:a neves magyar katona, földrajzi felfedező, író, Benyovszky Móric emlékének az ápolása. Benyovszky által nagyra értékelt Madagaszkárral való kulturális kapcsolatfelvétel, és annak ápolása, kapcsolatfelvétel madagaszkári körökkel; Benyovszky Móic emlékének felkutatása Madagaszkáron és más országokban, a budapesti Benyovszky emlékkert és múzeum (emlékszoba) megnyitása; az emlékére készült emléktábla elhelyezése Madagaszkáron és Budapesten, a róla elnevezett utcában; Benyovszkyról szóló iratok, dokumentumok megismerése, megszerzése és gyűjtése; arcív anyagok, fotók, filmek készítése; a fenti célok megvalósítását segítő eszközök, források felkutatása, támogatások igénybe vétele és nyújtása.

A kulturális örökség védelméről szóló. 2001. évi LXIV. törvény 5.§(1), (2) alapján közfeladatot lát el, nevezetesen a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára. A nemzetközi együttműködésben a nemzetközi szerződésekkel összhangban érvényesíteni kell a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség, és a más nemzetek hazánkban található kulturális örökségének a védelmét. Az egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítéséhez. Az egyesület tevékenységével kapcsolatos kérdésekre a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról , a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.